Όροι & Προϋποθέσεις

Γενικά

H Alpha Tec διακριτός τίτλος (brand name) της εταιρείας ΓΟΥΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 063577803000 που εδρεύει επί της Καλαβρύτων 41, ΤΚ:12137, Περιστέρι στην Αθήνα παρέχει τις υπηρεσίες της και τα προϊόντα  της στους  πελάτες της με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Ο χρήστης / πελάτης είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους όρους χρήσης πριν από την αγορά των προϊόντων ή την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα Alpha Tec ή και κατά την φυσική του παρουσία στην έδρα της εταιρείας.

Ο χρήστης / πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος ή με την καταχώρηση παραγγελίας σε αυτό ή και κατά την διενέργεια οποιασδήποτε αγοράς με φυσική του παρουσία στην έδρα της εταιρείας.

H εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί εν μέρει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις ανάγκες και την πολιτική της. Για οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων η εταιρία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τους χρήστες / μέλη / πελάτες  της είτε γραπτώς ή με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (mail) ή προφορικά ή μέσω σχετικών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα της ή σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Αναφορικά με την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ο χρήστης / πελάτης εγγράφεται μόνο μια φορά και έπειτα μπορεί να εισέλθει ως μέλος κάνοντας σύνδεση με το προσωπικό του όνομα χρήστη και κωδικό. Εναλλακτικά, απαιτείται η εγγραφή του σε σχετικό έντυπο της εταιρείας που θα συμπληρώνεται είτε από τον ίδιο ή από τον εκάστοτε εκπρόσωπο της εταιρείας.

Η Alpha Tec δεν εγγυάται ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα alphatec.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το alphatec.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η Alpha Tec δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να προέλθουν από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.


Ηλεκτρονική Επικοινωνία

Ο χρήστης / πελάτης με την εγγραφή του στο έντυπο επικοινωνίας ή με την είσοδο στο ηλεκτρονικό κατάστημα alphatec.gr ή με την αποστολή παραγγελιών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο info@alphatec.gr ή με την αγορά κάποιου προϊόντος αποδέχεται το δικαίωμα της εταιρείας να έρχεται σε επικοινωνία μαζί του με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις  και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.


Περιγραφές Προϊόντων

Η Alpha Tec προσπαθεί να παρέχει στον καταναλωτή όσο το δυνατόν ακριβέστερη περιγραφή όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της τόσο στο ηλεκτρονικό κατάστημα όσο και στα σημεία φυσικής πώλησης των προϊόντων της. Εντούτοις, η Alpha Tec δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα ή εν γένει λανθασμένα.


Τιμές,  Διάρκεια προσφορών & Κόστος Αποστολής / Πληρωμής

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει μονομερώς τις τιμές των προϊόντων της και τις λοιπές χρεώσεις εφόσον ενημερώνει τους χρήστες για την αλλαγή αυτή μέσω της ιστοσελίδας της ή με οποιανδήποτε άλλο τρόπο επικοινωνίας απαιτηθεί.

Η οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αλλαγές τιμών  δεν επηρεάζουν τις παραγγελίες, που έχουν ήδη γίνει. Οι τιμές των προϊόντων είναι ίδιες σε όλα τα κανάλια πώλησης τους (ηλεκτρονικό κατάστημα, φυσικό κατάστημα).

Η διάρκεια των προσφορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα ορίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε διαθεσιμότητα των προϊόντων και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της απόσυρσής τους χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση των χρηστών.

Επαγγελματικές (έγγραφες) προσφορές που θα ζητηθούν από τους δυνητικούς αγοραστές έχουν ισχύ 30 ημερολογιακών ημερών εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά στο έγγραφο της έγγραφης προσφοράς που θα εκδοθεί. Με το πέρας της εν λόγω προθεσμίας και εφόσον ο δυνητικός αγοραστής δεν την έχει αποδεχθεί εγγράφως ή δεν έχει προκαταβάλει τμήμα του τιμήματός της τότε με την έκδοση αντιστοίχου ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, η εν λόγω προσφορά θεωρείται ως “ΑΚΥΡΗ” και δεν δεσμεύει κανένα από τα δύο μέρη (εταιρεία και αγοραστή). Οι επαγγελματικές (έγγραφες) προσφορές δεν δύναται αυτοδικαίως να παραταθούν μετά το πέρας των 30 ημερολογιακών ημερών από κανένα από τα δύο μέρη (εταιρεία και αγοραστή) και για την παράτασή της απαιτείται επανέκδοσή της. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται τα προϊόντα και οι τιμές αυτών να είναι διαφορετικές από την αρχική έγγραφη προσφορά χωρίς να δεσμεύεται η εταιρεία για την διαθεσιμότητα και τις τιμές της αρχικής προσφοράς. 

Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων επιβαρύνει τον πελάτη. Ο χρήστης / πελάτης ενημερώνεται για το κόστος των μεταφορικών και τους τρόπους αποστολής κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η πληρωμή των προϊόντων με την παραλαβή της παραγγελίας (αντικαταβολή) συνεπάγεται για τον πελάτη πρόσθετη επιβάρυνση, για την οποία ενημερώνεται κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Τη σχετική χρέωση μπορεί να πληροφορηθεί και από την ιστοσελίδα ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ του ηλεκτρονικού της καταστήματος ή σε αντίστοιχο έντυπο που παρέχεται στο φυσικό κατάστημα και περιέχει τους τρόπους πληρωμής.

Υποχρεώσεις των Χρηστών

Ο χρήστης / πελάτης  της Alpha Tec υποχρεούται:

 • Να παρέχει πλήρη και αληθή στοιχεία κατά την εγγραφή του.
 • Να ενημερώνει για τυχών αλλαγές στα Στοιχεία Εγγραφής του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια η Alpha Tec έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό Πελάτη.
 • Να παρέχει ορθά Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης.
 • Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
 • Το λογότυπο της Alpha Tec απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί από τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς πρότερη άδεια από την εταιρία
 • Το ηλεκτρονικό περιεχόμενο όπως γραφικά, λογότυπα, σχέδια, εικόνες και ψηφιακά αρχεία και λογισμικό που βρίσκεται στο alphatec.gr είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του Ηλεκτρονικού καταστήματος της alphatec.gr και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.
 • Να τηρεί τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος alphatec.gr.
 • Να μην χρησιμοποιεί το δίκτυο του ηλεκτρονικού καταστήματος alphatec.gr για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Alpha Tec για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της  Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης  Δημόσιας ή Διοικητικής  Αρχής και Υπηρεσίας.
 • Να μην χρησιμοποιεί προϊόντα καταλόγου, περιγραφές προϊόντων ή τιμών ή υπηρεσιών της Alpha Tec προς όφελος άλλης επιχείρησης εμπορικής ή μη χωρίς πρότερη άδεια από την εταιρία.
 • Οι χρήστες / επισκέπτες / πελάτες του alphatec.gr μπορούν να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα του alphatec.gr σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφόσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει το alphatec.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο.

Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη/πελατών της εταιρείας  υπηρεσιών, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Σε περίπτωση κατά την οποία οι πελάτες της εταιρείας, τα προσωπικά τους δεδομένα (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του e-mail ), η Εταιρία δύναται να τα συγκεντρώνει σε Αρχείο και να τα επεξεργάζεται για τον οικείο σκοπό, αλλά της απαγορεύεται ρητώς η κοινοποίηση των στοιχείων αυτών σε οποιονδήποτε τρίτο.

Η Εταιρία δύναται να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/ επισκεπτών της Ιστοσελίδας μόνο αν τα δεδομένα αυτά παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες της για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Παροχή των υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες / πελάτες (π.χ. διενέργεια αγορών από το ηλεκτρονικό της κατάστημα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς).
 2. Ποιοτική εξυπηρέτηση των χρηστών / πελατών και βελτίωση μέσω των πληροφοριών αυτών, των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας.
 3. Ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές.
 4. Διαφημιστική προβολή των προϊόντων της Εταιρίας, μελλοντική επικοινωνία με τους χρήστες / πελάτες,, πραγματοποίηση ερευνών αγοράς, ή με κάθε τρόπο προώθηση προϊόντων της Εταιρίας από απόσταση.

Ο χρήστης / πελάτης  της εταιρείας εγγυάται για την αλήθεια και τη γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων τα οποία υποβάλλει στην Εταιρία καθώς και για το ίδιο το δικαίωμα υποβολής τους

 Ο χρήστης / πελάτης απευθυνόμενος προς την εταιρεία, έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από αυτό, δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών καθώς και δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν οποτεδήποτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997).

Όλες οι πληροφορίες, που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η εταιρία δεν αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία πελατών της και των συναλλαγών τους, εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον πελάτη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Η εταιρία ενημερώνει τους χρήστες ότι χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» κατά την πλοήγηση και περιήγηση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα και την πρόσβασή τους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η χρήση «cookies» αποσκοπεί αποκλειστικά στη συλλογή δεδομένων για στατιστικούς λόγους και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όλα τα προσωπικά στοιχεία, που συγκεντρώνονται κατά τη χρήση της τεχνολογίας αυτής, προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Εάν ο χρήστης / επισκέπτης δεν επιθυμεί τη χρήση των «cookies», δεν μπορεί να συνεχίσει την περιήγηση του στο ηλεκτρονικό κατάστημα alphatec.gr.

Επιστροφές και Ακυρώσεις

Ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής και αντικατάστασης προϊόντων εντός 14 ημερολογιακών ημερών καθώς και υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς αυτών, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με την εταιρεία κατάστημα, υπό τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται παρακάτω και εφόσον το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά, που αποδεικνύουν τη συναλλαγή και βρίσκεται στην κατάσταση, που παρελήφθη από τον πελάτη, πλήρες και χωρίς φθορές με όλα τα έγγραφά του.

Προϋποθέσεις ΕπιστροφώνΥπαναχώρηση σύμβασης – Επιστροφή προϊόντος – Αντικατάσταση αυτού

Για να αντικατασταθεί ένα προϊόν που ο πελάτης για τον οποιανδήποτε λόγο δεν επιθυμεί πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

 1. Το προϊόν να μην έχει ανοιχθεί και να είναι κλειστό στη συσκευασία του και να μην έχει χρησιμοποιηθεί κατ’ οποιανδήποτε τρόπο.
 2. Να βρίσκεται μέσα στη συσκευασία του με τα απαραίτητα έντυπα.
 3. Δεν πρέπει να έχει παραβιαστεί η λωρίδα εγγύησης (αν υπάρχει).
 4. Να μην έχουν ξεκολληθεί ετικέτες και αυτοκόλλητα.
 5. Να μην έχουν ανοιχθεί τα αεροστεγώς σφραγισμένα προϊόντα.
 6. Να μην έχουν παρέλθει περισσότερες από (14) ημέρες από την ημέρα παραλαβής.
 7. Να μην έχει χτυπηθεί η συσκευασία.
 8. Το προϊόν που θα επιστραφεί να συνοδεύεται από το ανάλογο παραστατικό και το παραστατικό αγοράς (απόδειξη).

Για την αντικατάσταση του προϊόντος πρέπει πρώτα να παραληφθεί το επιστρεφόμενο προϊόν ακολουθώντας τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (έκδοση από την εταιρεία πιστωτικού τιμολογίου με υποχρεωτική την αναγραφή του ΑΦΜ και της ΔΟΥ του πελάτη) έχοντας τηρηθεί οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, και κατόπιν  να γίνει η αντικατάσταση εντός 14 ημερών από την παραλαβή του επιστρεφόμενου προϊόντος.

Η μη τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων καθιστά αδύνατη την αντικατάσταση του προϊόντος.

Η εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αντικαταστήσει το επιστρεφόμενο προϊόν με ιδίου τύπου προϊόν.  Σε περίπτωση αδυναμίας της εταιρείας να αντικαταστήσει το επιστρεφόμενο προϊόν, είτε λόγω μη διαθεσιμότητας ή απόσυρσης του από τον κατασκευαστή, ή λόγω μεγάλης χρονικής διάρκειας παραλαβής του από τον κατασκευαστή τότε δύναται με συναίνεση του πελάτη να αντικατασταθεί με παρόμοιο προϊόν.

Ο δε πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει άλλα προϊόντα ισόποσης ή και μεγαλύτερης αξίας από την αξία του επιστρεφόμενου προϊόντος. Η οποιαδήποτε οικονομική διαφορά προκύψει μεταξύ του επιστρεφόμενου και του αντικαθιστούμενου προϊόντος  είτε καταβάλλεται από τον πελάτη ή αναπληρώνεται με προϊόντα ίσης αξίας επιλογής του πελάτη.

Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται αποδέκτες.

Επιστροφή χρησιμοποιημένου από τον πελάτη προϊόντος

Γενικά επιστροφές χρησιμοποιημένων προϊόντων  δεν γίνονται αποδεκτές. Στα πλαίσια όμως της κοινωνικής πολιτικής της εταιρείας, δίνεται η δυνατότητα που σε περίπτωση που ο πελάτης αιτηθεί την επιστροφή χρησιμοποιημένων προϊόντων, που ο ίδιος κρίνει ότι δεν τον ικανοποιεί για τον οποιανδήποτε λόγο και αιτία  (με μοναδική εξαίρεση τον χαρακτηρισμό του από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας ως «ελλαττωματικό προϊόν»),  πληρούμενων των όρων και προϋποθέσεων όπως αυτές αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους αλλά και στο άρθρο ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ του παρόντος, τότε η εταιρεία δύναται να επιστρέψει τμήμα του καταβληθέντος κατά την αγορά ποσού του προϊόντος που ορίζεται από την ημερομηνία αγοράς αυτού ως ακολούθως:

 1. Εντός 14 ημερών επιστροφή του 90% επί της αγοραίας αξίας
 2. Εντός 30 ημερών επιστροφή του 80% επί της αγοραίας αξίας
 3. Εντός 60 ημερών επιστροφή του 70% επί της αγοραίας αξίας
 4. Εντός 90 ημερών επιστροφή του 60% επί της αγοραίας αξίας
 5. Εντός 120 ημερών επιστροφή του 50 % επί της αγοραίας αξίας

Σε κάθε περίπτωση αιτήματος επιστροφής χρησιμοποιημένου προϊόντος ο πελάτης επιβαρύνεται το κόστος τυχόν επιδιορθώσεων ή επισκευών που απαιτούνται, ώστε να καταστεί το προϊόν λειτουργικό  και να επανέρθει στην σύμφωνη με τον κατασκευαστή του κατάσταση πώλησης, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της εταιρείας και αφαιρούνται από το συνολικό ποσό επιστροφής που αναλογεί.

Το πιστωθέν στον πελάτη ποσό από την επιστροφή χρησιμοποιημένου προϊόντος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ για την αγορά νέων προϊόντων. Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται αποδεκτές

 Από το δικαίωμα πίστωσης χρημάτων μέσω της επιστροφής χρησιμοποιημένων προϊόντων,  εξαιρούνται τα παρακάτω είδη:

 1. Προϊόντα τα οποία έγιναν παραγγελία κατόπιν αιτήματος του πελάτη με κάποιο ακριβή αριθμό μοντέλου (P/N).
 2. Προϊόντα τα οποία διαμορφώθηκαν σε διαστάσεις, ή σχήματα, κατόπιν απαιτήσεως του πελάτη.
 3. Πάσης φύσεως ηλεκτρονικό αρχείο ή λογισμικό που αγοράστηκε ή ζητήθηκε από τον πελάτη.

Εγγύηση Προϊόντων

Σε περίπτωση που το προϊόν που αγοράστηκε από τoν πελάτη παρουσιάσει ελάττωμα ή μη ενδεδειγμένη λειτουργία εντός της χρονικής περιόδου που ορίζει ο κατασκευαστής ως εγγύηση, ο πελάτης οφείλει να το γνωστοποιήσει αμέσως στην εταιρεία είτε με email ή τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία για να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες. Η εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την γρήγορη και αποτελεσματική επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος.

Αν απαιτείται έλεγχος από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας για την διαπίστωση του προβλήματος, η αποστολή του προϊόντος μπορεί να γίνει στην έδρα μας με έξοδα τα οποία χρεώνεται ο καταναλωτής ή να το παραδώσει ο ίδιος στην έδρα μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του προϊόντος είναι να συνοδεύεται από αντίγραφο του παραστατικού αγοράς (σε περίπτωση που έχει χαθεί ο πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με το λογιστήριό της εταιρείας ώστε να του αποσταλεί αντίγραφο αυτού) καθώς και με όλα τα παραστατικά που το συνοδεύουν (εγγύηση, βιβλίο μεταβολών κλπ.). Σε κάθε περίπτωση για την αποστολή του προϊόντος στην εταιρεία ο πελάτης οφείλει να ακολουθήσει τις  ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (έκδοση από την εταιρεία πιστωτικού τιμολογίου με υποχρεωτική την αναγραφή του ΑΦΜ και της ΔΟΥ του πελάτη).

Από τη στιγμή που  θα παραληφθεί το προϊόν ενδέχεται να προηγηθεί έλεγχος από το service της εταιρίας μας όσον αφορά την φύση του προβλήματος αλλά και για την εξακρίβωση τυχόν αυθαίρετων παρεμβάσεων ή κακής χρήσης του προϊόντος.

Αυθαίρετη παρέμβαση θεωρείται η μη συμμόρφωση με το εγχειρίδιο λειτουργίας του εκάστοτε κατασκευαστή, ή η οποιαδήποτε επέμβαση ή αλλοίωση στο κέλυφος αυτού ακόμα και αν προκλήθηκε από ατύχημα ή μη ηθελημένη ή κακόβουλη πράξη, αντικατάσταση πλαστικών, μηχανικών ή ηλεκτρονικών μερών,  ή πάσης φύσεως κακή χρήση του προϊόντος (χτυπήματα, χαράγματα, τρυπήματα, λανθασμένη τάση τροφοδοσίας ή αυξομειώσεις αυτής, χρήση επί του προϊόντος μη ενδεδειγμένων χημικών, υγρών καθαρισμού, νερού, πηγών θερμότητας, χρησιμοποίησή του σε μη ενδεδειγμένες θερμοκρασίες λειτουργίας, και γενικότερα ότι αναφέρεται ρητώς και απαρεγκλίτως στο εγχειρίδιο λειτουργίας του εκάστοτε κατασκευαστή  ως «κακή χρήση»).

Εάν το πρόβλημα του ελλαττωματικού προϊόντος δύναται να επισκευαστεί (εντός του καθεστώτος εκχώρησης δικαιώματος επισκευών από τον κατασκευαστή στην εταιρεία) τότε επισκευάζεται από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας. Ο χρόνος επισκευής από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των απαιτούμενων ανταλλακτικών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση ή όταν ο χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες λόγω έλλειψης ανταλλακτικών, τότε αποστέλλεται στον κατασκευαστή για επισκευή ή αντικατάσταση. Η διαδικασία της αντικατάστασης, εφόσον αυτήν προβλέπεται, μπορεί να διαρκέσει από 2 ημέρες έως και 60 εργάσιμες ημέρες.

Αν από τον έλεγχο του τεχνικού τμήματος της εταιρείας προκύψει ότι η βλάβη ή το ελάττωμα ή η δυσλειτουργία του προϊόντος απαιτεί (εντός του καθεστώτος εκχώρησης δικαιώματος επισκευών από τον κατασκευαστή στην εταιρεία) έλεγχο και διαπίστωση του προβλήματος από τον αυτόν ή υπάγεται σε διατάξεις προστασίας της πνευματικής περιουσίας (IPR), τότε το προϊόν αποστέλλεται άμεσα για επισκευή στο κατά περίπτωση κατασκευαστή.

Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι περιπτώσεις όπου το προϊόν αποστέλλεται απευθείας για επισκευή στον κατασκευαστή είναι:

 1. Βλάβες, ατέλειες, ελαττώματα που αφορούν τα δομικά στοιχεία (σκελετός), ή την ακρίβεια των μηχανικών κινήσεων (κοχλίες, γραμμικά ρουλεμάν, ράγες ή γρανάζια του προϊόντος κλπ).
 2. Βλάβες, ατέλειες, ελαττώματα που ενσκήπτουν από το λογισμικό λειτουργείας (firmware) του προϊόντος.
 3. Σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία κρίνει ότι για την διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος ή την ασφάλεια του καταναλωτή πρέπει η επισκευή να πραγματοποιηθεί από τον κατασκευαστή του προϊόντος.

Κατά την χρονική διάρκεια της εγγύησης των προϊόντων η εταιρεία δεν κάνει δεκτές αλλά ούτε και δεσμεύεται επ’ ουδενή λόγο και αιτία από γνωματεύσεις, προτάσεις, παρατηρήσεις ή υποδείξεις τρίτων ή του πελάτη, αναφορικά με την επισκευή βλαβών ή ελαττωμάτων επί των προϊόντων της, πλην των επισήμων κατασκευαστών αυτών. Ο δε πελάτης υποχρεούται να ακολουθεί τις εκάστοτε οδηγίες και διαδικασίες προτεινόμενες από την εταιρεία για την ορθή, έγκαιρη και ασφαλή επισκευή του ελλαττωματικού προϊόντος.

Εάν υπάρξει διαφωνία μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας για την φύση του ελαττώματος, ή της βλάβης ή της δυσλειτουργίας του προϊόντος τότε αυτομάτως παρακάμπτεται η ανωτέρω περιγραφήσα διαδικασία και το προϊόν αποστέλλεται στον εκάστοτε κατασκευαστή για έλεγχο και επισκευή. Η δε ετυμηγορία / λύση επί της διαφωνίας πελάτη / εταιρείας είναι δεσμευτική και για τους δύο (πελάτη / εταιρεία)  χωρίς όμως να αναστέλλει τα δικαιώματα αμφοτέρων και των δύο.

Κατόπιν της τελικής ετυμηγορίας / λύσης  που θα προτείνει ο κατασκευαστή η εταιρεία παύει να φέρει την παραμικρή ευθύνη ή υποχρέωση έναντι του συγκεκριμένου προϊόντος. Ο δε πελάτης διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής σε οποιαδήποτε ένδικο μέσο κρίνει απαραίτητο εναντίον του κατασκευαστή και  μόνο μετά την ανακοίνωση της  ετυμηγορίας  / λύσης από αυτόν αλλά δεν δύναται να προσφύγει εναντίον της εταιρείας καθώς η απόφαση του κατασκευαστή είναι δεσμευτική για την εταιρεία.

Εξαιρέσεις εγγύησης

Προϊόντα τα οποία πωλούνται από την εταιρία μας και χαρακτηρίζονται ως εξαρτήματα (kit) και όχι έτοιμες συσκευές δεν καλύπτονται από εγγύηση εκτός και αν ο κατασκευαστής ορίζει κάποιο χρονικό διάστημα ως εγγύηση.

Ασφάλεια συναλλαγών

H Alpha Tec γνωρίζοντας τη σημαντικότητα των προσωπικών δεδομένων, δεν αποθηκεύει τα οικονομικά στοιχεία των πελατών της (στοιχεία πιστωτικής κάρτας, λογαριασμοί τραπεζών). Οι συναλλαγές και πληρωμές πραγματοποιούνται στο ασφαλές περιβάλλον του συστήματος πληρωμών της Viva wallet και του PayPal.

Δικαστική επίλυση διαφωνιών

Το σε καμία περίπτωση δεν αντιτίθεται στα δικαιώματα του καταναλωτή όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Για κάθε διαφωνία επ’ αυτού αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα δικαστήρια των Αθηνών όπου είναι και η έδρα της εταιρείας.

Scroll to Top